آبگرم رينه 

اجراء چند نوع سقف کاذب کایر درکنار همدیگر ودر غالب یک طرح هندسی منظم و یا غیر منظم به همراه شکست و اختلاف سطح مختلف را سقف کاذب ترکیبی کایرگویند .

برای اجراء چنین سقفی ، طرحی مناسب با سازه های سقف کاذب کایرالزامی است. 

 نکته ای که دراین سقف کاذب کایر وجود دارد ، استفاده از نورپردازی و گونه های مختلف از چراغهای توکار است، که جلوه خاصی به طرحهای هندسی و رنگ آمیزی سقف کاذب ترکیبی کایر میدهد.

معمولا" برای اجرا ء این سقف کاذب زیر سازی مناسبی را بوجود می آورند ، که با آهنکشی ویا بدون آهنکشی است. که در هر صورت باید محاسبه فنی لازمه لحاظ گردد. 

  معمولا" این نوع سقف کاذب با قیمت بیشتری نسبت به سقفهای کاذب دیگر  قابل اجراء است .  بنا به عواملی که ذکر خواهم کرد ، مثل سازه و زیرسازی  بیشتری را طلب میکند  سازه های  آهنی  و سازه مربوط به خود سقف کاذب مورد نظر در هنگام اجراء باعث  اتلاف  وقت بیشتری می شود . که از نظر زما نبندی  در اجراء با سقفهای کاذب دیگر متفاوت است .

سقف کاذب ترکیبی کایر را معمولا" در مساحتهای بزرگ  (  که مساحت مورد نظر یکجا باشد و پراکندگی  نداشته باشد یعنی دیوار و دیگر عوامل جدا کننده  فضا وجود نداشته باشد ) اجرء میشود چون  زیبای  بهتری را جلوه گرمی نمائید . در موارد دیگر معمولا" بدون آهنکشی پشت سقف کاذب ( البته در مساحتی کم ) انجام میگردد،  مثل سرویسها ، کارایی بیشتری دارد .

 

 

سقف کاذب ترکیبی کایردر اختلاف سطح اگر اجراء شود ، زیبای خاصی را دارد که با رنگی متفاوت و قرینه نسبت به دیگر سطوح ( همان مساحت اجرایی) جلوه خاصی را دارا می شود .

 

 

 

 

+ نوشته شده توسط سعید احمدی در ۸۵/۱۲/۱۹ و ساعت 19 |